Frågor och svar

Vanliga frågor

Valbara försäkringsbolag

Förvaltningsformer

Återbetalningsskydd

 

Vanliga frågor

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet sköter administrationen av Avgiftsbestämd Individuell Ålderspension (AIP). Det är till Pensionsvalet som du i första hand ska vända dig till när du har frågor som rör valet.

Vad är AIP?

AIP står för Avgiftsbestämd Individuell Ålderspension. Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna har kommit överens om avtalet. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen. Du kan läsa mer om pensionsförmånerna i en folder som du kan få av din arbetsgivare eller din fackliga organisation.

Vad är avgiftsbestämd ålderspension?

Från det att du fyller 23 år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift (för dansare betalas avgiften in från 18 års ålder). Pensionsavgiften motsvarar 4,5 procent av utbetald lön. Du kan själv välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda individuella ålderspensionen.

När ska valblanketten vara inskickad?

Valblanketten ska vara oss tillhanda senast den 31 december.

Vad händer om jag inte skickar in valblanketten?

Om du inte skickar in valblanketten placeras dina pensionspengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Vad händer om jag skickar in valblanketten för sent?

Om du skickar in valblanketten efter den 31 december placeras dina pensionspengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Kan jag ändra mitt val?

Du kan när som helst ändra ditt val för den pension du tjänar in i framtiden. Du loggar in för att beställa en valblankett. Tänk på att förmedlingen av dina pensionspengar görs först året efter inkomståret.

Vad händer om jag byter anställning inom avtalsområdet?

Om du byter arbetsgivare gäller det val du gjort tidigare. Om du har en anställning utanför teater-, dans- och musikinstitutionerna omfattas du av pensionsreglerna på det området.

Vad tar Pensionsvalet ut för avgifter?

Det är din arbetsgivare som betalar en administrationsavgift till Pensionsvalet. Du som arbetstagare betalar ingen avgift.

Hur vet jag att Pensionsvalet har registrerat mitt val på rätt sätt?

När vi har registrerat ditt val skickar vi en bekräftelse till dig. Då kan du kontrollera att allt stämmer.

 

Valbara försäkringsbolag

Varför är just dessa försäkringsbolag med som valbara alternativ?

Alla försäkringsbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda pensionsförsäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med i valet. Under rubriken "Valbara försäkringsbolag" finner du de bolag som tackat ja till att erbjuda försäkring i AIP.

Vilket försäkringsbolag bör jag välja?

Pensionsvalet är neutralt inför de valbara försäkringsbolagen. Vi rekommenderar därför inte något av bolagen framför ett annat.

Vad tar de olika försäkringsbolagen ut för avgifter?

Kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om avgifterna.

Kan jag välja ett försäkringsbolag som inte finns på listan?

Nej, du kan bara välja bland de försäkringsbolag som finns på valblanketten.

 

Förvaltningsformer

Kan jag välja både traditionell försäkring och fondförsäkring?

Nej, du kan bara välja en förvaltningsform.

Vad innebär traditionell försäkring?

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på ett så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Normalt sett placeras pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur mycket avkastning du har fått samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

En traditionell försäkring garanterar dig ett visst belopp vilket gör att du vet hur stor din pension kommer att bli.

Vad innebär fondförsäkring?

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Fondförsäkringen innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge dig en högre framtida pension.

Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om deras respektive utbud.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur fonden eller fonderna har utvecklats samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag välja flera fonder då?

Ja, du kan välja flera fonder för att sprida ditt sparande. Kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av för mer information.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag byta fond/fonder vid ett senare tillfälle?

Ja, du kan flytta hela eller delar av ditt sparande mellan de fonder som ditt försäkringsbolag har. Du kan också flytta den pension du redan har tjänat in till en fond hos ett annat försäkringsbolag.

 

Återbetalningsskydd

Vad är återbetalningsskydd och vad kostar det?

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Det kostar inget extra men om du väljer återbetalningsskydd blir din egen ålderspension något lägre. För mer information kontaktar du det försäkringsbolag du är intresserad av.

Försäkringsbolagen har valt att göra på olika sätt. De bolag som inte har automatiskt återbetalningsskydd kommer att kontakta dig när du väljer första gången och fråga om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Andra försäkringsbolag har automatiskt återbetalningsskydd vid första valet, vill du ta bort återbetalningsskyddet hos dessa kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Vem kan vara förmånstagare?

I första hand är make, registrerad partner, sambo förmånstagare, i andra hand barn. Du kan ändra ordningsföljden eller låta före detta make, registrerad partner, före detta sambo eller barn till någon av dessa personer vara förmånstagare.

Inkomstskattelagens regler begränsar kretsen av förmånstagare till en pensionsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag för besked om vad som gäller. Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet?

Skulle du avlida före ålderspensionen har börjat utbetalas, får förmånstagare värdet av dina sparade pensionspengar utbetalt till sig under 5 års tid. Avlider du efter att du har börjat få livsvarig ålderspension* betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter att du börjat få en temporär ålderspension* utbetalas det återstående värdet ut till förmånstagare under motsvarande period.

* Livsvarig = som varar livet ut
* Temporär = betalas under en begränsad period

Kan jag välja återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle?

Om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet och vill lägga till det senare måste du uppfylla vissa hälsokrav.

Om du gifter dig, blir registrerad partner, sambo eller får barn kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Hur tar jag bort eller väljer till återbetalningsskydd?

Kontakta det försäkringsbolag som du har valt om du vill ta bort eller välja till återbetalningsskydd.