Driftstörning

Just nu går det inte att logga in på PV Mina Sidor. Vi ska se till att lösa problemet så snart som möjligt. Prova gärna om en stund igen.

Frågor och svar

Vanliga frågor

Efterlevandeskydd

Förvaltningsformer

Valbara försäkringsbolag

 

Vanliga frågor

Vad är avtalsförsäkringar Fremia-LO?

Avtalsförsäkringar Fremia-LO gäller för dig som är anställd som arbetare inom kooperationen och andra folkrörelser. Avtalet har bestämts av Fremia (fd KFO) och LO och försäkringarna kompletterar det skydd du har enligt lag. Du har följande förmåner: tjänstepension, ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, utlandstjänstgöring och dödsfall.

Vad är Gemensam tjänstepension, GTP?

GTP är den premiebestämda tjänstepensionen som gäller för dig som är arbetare inom kooperationen och andra folkrörelser. Avtalet har bestämts av Fremia (fd KFO) och LO och kompletterar den allmänna pensionen. Premien betalas av din arbetsgivare från och med den månad du fyller 22 år och motsvarar 4,5 procent av pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* delat med 12. Har du högre lön än så är premien 30 procent på den överskjutande lönedelen.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet sköter administrationen för ditt val av ålderspension. Det är till Pensionsvalet som du i första hand ska vända dig när du har frågor som rör valet.

Tar Pensionsvalet ut några avgifter?

Pensionsvalet tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för administrationen, avgiften är 1,5 % av premien.

 

Efterlevandeskydd

Vad är återbetalningsskydd och vad kostar det?

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Det kostar inget extra men om du väljer återbetalningsskydd blir din egen ålderspension något lägre. För mer information kontaktar du det försäkringsbolag du är intresserad av.

Kan jag välja återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle?

Ja, men om du väljer återbetalningsskydd efter första möjliga valtillfälle och vill att skyddet ska gälla även för redan inbetalade premier måste du uppfylla vissa hälsokrav. Du kan dock välja återbetalningsskydd utan hälsoprövning inom 12 månader efter det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn.

Avlider du efter det att du själv börjat få en livsvarig pension, betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter det att du börjat få en temporär (exempelvis femårig) pension, betalas det återstående värdet ut under den återstående tid som du valt för din egen tjänstepension.

Vad är GTP-familjeskydd?

I GTP ingår automatiskt ett familjeskydd som under vissa villkor betalas ut till din familj (förmånstagare) om du avlider. Familjeskyddet betalas ut månadsvis under fem års tid med totalt två förhöjda prisbasbelopp* per år.

* Prisbasbeloppet bestäms av regeringen och används för att räkna ut olika slags ersättningar.

Vem kan vara förmånstagare?

I första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand barn. Du kan ändra ordningsföljden eller låta någon du tidigare har varit gift eller sambo med, eller barn till dessa, vara förmånstagare.

Inkomstskattelagens regler begränsar kretsen av förmånstagare till en pensionsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag för besked om vad som gäller. Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

 

Förvaltningsformer

Kan jag byta försäkringsbolag i framtiden?

Du kan när som helst göra välja ett annat försäkringsbolag som ska ta hand om din pension. Logga in med BankID för att välja ett nytt försäkringsbolag och/eller förvaltningsform för din tjänstepension. Ett nytt val gäller endast för din framtida pension. Redan intjänade pensionspengar ligger kvar i det försäkringsbolag där de tidigare placerats.

Kan jag välja både traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring?

Nej, du väljer antingen traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Det innebär också att du bara kan välja ett försäkringsbolag.

Vad innebär traditionell pensionsförsäkring?

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på ett så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Normalt sett placeras pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur mycket avkastning du har fått samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

En traditionell försäkring garanterar dig ett visst belopp vilket gör att du vet hur stor din pension kommer att bli.

Vad innebär fondförsäkring?

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Fondförsäkringen innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge dig en högre framtida pension.

Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om deras respektive utbud.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur fonden eller fonderna har utvecklats samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag välja flera fonder då?

Ja, du kan välja flera fonder för att sprida din risk. Kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av för mer information.

Kan jag ändra fondplaceringen vid ett senare tillfälle?

Ja, du kan flytta hela eller delar av ditt sparande mellan de fonder som ditt försäkringsbolag har. Du kan också flytta den pension du redan har tjänat in till en fond hos ett annat försäkringsbolag.

 

Valbara försäkringsbolag

Vad tar de olika försäkringsbolagen ut för avgifter?

Under Valbara försäkringsbolag kan du se vad de olika försäkringsbolagen tar ut för avgifter.

Varför är just dessa försäkringsbolag med som valbara alternativ?

Kollektivavtalsparterna har genom en upphandling bestämt vilka som ska vara valbara.

Vilket försäkringsbolag bör jag välja?

Pensionsvalet är neutralt inför de valbara försäkringsbolagen. Vi rekommenderar därför inte något av bolagen framför ett annat.