Driftstörning

Just nu går det inte att logga in på PV Mina Sidor. Vi ska se till att lösa problemet så snart som möjligt. Prova gärna om en stund igen.

Anmäl och ansök

Din pension påverkas av vad som händer i ditt liv och de val som du gör. Här får du mer information om hur du gör anmälan och ansökningar i olika situationer.

 

Föräldraledighet

Premieinbetalningen till ålderspensionen fortsätter även om du är föräldraledig. Premien betalas då av premiebefrielseförsäkringen och gäller om du är: 

 • föräldraledig med föräldrapenning med anledning av barns födelse/adoption
 • föräldraledig med tillfällig föräldrapenning med anledning av barns födelse/adoption så kallat 10-dagar
 • föräldraledig med tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn

Premien vid föräldraledighet med anledning av barns födelse eller adoption kan betalas under högst 390 dagar per födelse/adoption.

 

Anmäl föräldraledighet

Ingen anmälan behövs.

Arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada* kan du få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller oavsett hur gammal du är eller hur länge du har arbetat, från den första dagen du arbetar och så länge anställningen varar. Ersättningen kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.

* Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) och arbetssjukdom

 

Anmäl arbetsskada

Det är du själv som anmäler arbetsskadan hos Afa Försäkring.

Skulle sjukskrivningen förlängas räcker det att du skickar in en kopia av det nya läkarintyget. Kvitto på läkarvårdskostnader och liknande ska också skickas in.

Får du aktivitetsersättning/sjukersättning eller arbetsskadelivränta ska en kopia av Försäkringskassans beslut sändas till Afa Försäkring.

När du anmäler arbetsskadan till Afa Försäkring fungerar det normalt sett också som en anmälan till premiebefrielseförsäkringen. Den betalar pensionspremier om du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta utan sjukersättning eller aktivitetsersättning.

 

När du blir frisk igen

När du blir frisk igen anmäler du det till Afa Försäkring. Det är särskilt viktigt om du börjar arbeta innan sjukskrivningen tar slut.

Sjukdom

Premieinbetalningarna till ålderspensionen fortsätter även om du är långvarigt sjuk. Premien betalas då av premiebefrielseförsäkringen från den 15:e sjukdagen.

Om du har slutat ditt jobb och du blir sjuk inom tre månader efter sista anställningsdagen kan du ha rätt till sjukpension på samma sätt som om du fortfarande vore anställd. Detta skydd kallas efterskydd.

 

Förutsättningar för att få sjukpension

Du har rätt till sjukpension:

 • Från och med den månad du fyller 18 år och omfattas av KTP 1
  och
 • du är arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom eller olycksfall
  och
 • om arbetsoförmågan varat i mer än 90 kalenderdagar i följd (karenstid).

Om arbetsoförmågan inte varat i mer än 90 kalenderdagar i följd men du under den senaste 12-månadersperioden varit sjuk vid flera tillfällen, får du rätt till sjukpension efter det att du varit arbetsoförmögen i sammanlagt 105 kalenderdagar under perioden. I de 90 respektive 105 dagarna räknas inte in sjuktid före det att KTP-planen har börjat gälla.

 

Anmäl premiebefrielse

Din arbetsgivare behöver inte göra någon anmälan de tre första månaderna om inte Pensionsvalet särskilt begär det.

För att premiebefrielseförsäkringen ska fortsätta gälla efter tre månader ska din arbetsgivare skicka in en sjukanmälan.

 

Anmäl sjukpension

Det är din arbetsgivare som anmäler din sjukskrivning till Pensionsvalet. Förlängs sjukskrivningen räcker det att din arbetsgivare skickar in en kopia av det nya läkarintyget.

När du blir frisk ska detta anmälas av din arbetsgivare snarast. Det är särskilt viktigt om du börjar arbeta igen innan sjukskrivningstiden har gått ut.

Om du inte har någon arbetsgivare men blir sjuk inom 3 månader efter din sista anställningsdag så kan du omfattas av ett så kallat efterskydd. I detta fall är det du som ska göra anmälan till Pensionsvalet.

Utlandstjänstgöring

Om du flyttar utomlands för att arbeta behåller du ett försäkringsskydd. Hur skyddet ser ut beror bland annat på i vilket land du jobbar i och under hur lång tid du arbetar utomlands.

Du får ha kvar de förmåner som ingår i KTP1 och får genom KTP-Utland ett likvärdigt försäkringsskydd. Du har även en läkekostnadsförsäkring, LFU, som kan ersätta dig för nödvändiga och skäliga kostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

 

Innehåll i KTP-Utland:

 • Förhöjd ersättningsnivå i sjukförsäkringen, oavsett tjänstgöringsland. Detta ger dig samma ersättningsnivå som vid sjukdom i Sverige.
 • Om du arbetar i ett land utanför EU/EES/konventionsland kan du även ha rätt till en extra ålderspensionsavgift (Utlandskomplettering), ATP-kompensation (för födda 1953 eller tidigare) och en särskild efterlevandepension.

Det här ersätter läkekostnadsförsäkringen (LFU)

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • behandling
 • tandskadekostnader
 • läkemedel
 • hjälpmedel
 • sjuktransport
 • graviditetskontroll och förlossning.

Läkekostnadsförsäkringen omfattar också din familj om du och din arbetsgivare kommit överens om att de följer med vid utlandstjänstgöringen.

 

Anmäl utlandstjänstgöring

Det är din arbetsgivare som ska anmäla till Pensionsvalet om du åker för att arbeta utomlands. Det gäller även för din familj.

 

Anmäl skada

Om du råkar ut för en sjukdom eller olycka, ta kontakt med Folksam så snart som möjligt på 0771-960 960 under vardagar kl 08.00 - 17.00.

Vid en akut skadehändelse övrig tid kontaktar du:

 

SOS-International

Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg, DENMARK
+45 7010 50 50
sos@sos.dk
SOS International

 

Falck TravelCare

P.O. Box 44095
SE-100 73 Stockholm, SWEDEN
+46 8 587 717 76
folksam@falcktravelcare.se

Ålderspension

Du uppnår pensionsåldern den 1:a i den månad du fyller 65 år. Pensionen är livsvarig* men kan betalas ut under en begränsad tid om du hellre vill det.

Pensionen betalas tidigast ut från 55 års ålder.

 

Anmäl ålderspension

Om du går i pension vid ordinarie pensionsålder behövs ingen särskild anmälan. Går du i pension i förtid kontaktar du det försäkringsbolag som du har valt.

* Betalas livet ut

Dödsfall

Om du avlider i förtid kan din familj få pengar från tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) eller avtalsgrupplivförsäkringen (AGL) samt från familjeskyddet och återbetalningsskyddet. Pensionsvalet tar reda på vilka försäkringar som gäller och meddelar försäkringsbolagen.

 

Förutsättningar för att få ersättning från TGL/AGL

Din familj kan få ersättning från TGL/AGL i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Om du inte har någon egen tjänste- eller avtalsgrupplivförsäkring kan en efterlevande få ersättning från sin egen avtalsgrupplivförsäkring.

 

Förutsättningar för att få ersättning från familjeskyddet

Din familj kan få ersättning från familjeskyddet om du:

 • omfattas av något av kollektivavtalsområdena Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området, ABF-Handels respektive AFO-Handels
  eller
 • har fyllt 18 men inte 65 år
Ålder vid dödsfall Antal förhöjda prisbasbelopp*
18 - 35 6,5
36 - 45 4,0
46 - 55 2,0
56 - 64 1,0
* Förhöjda prisbasbelopp fastställs varje år.

 

Förutsättningar för att få ersättning från återbetalningsskyddet

Om du valt återbetalningsskydd på ålderspensionen kan din familj få ersättning därifrån.

Anmälan

Arbetsgivaren och företrädaren för dödsboet gör en dödsfallsanmälan och skickar till Pensionsvalet. Hämta blankett för dödsfallsanmälan