Frågor och svar

Vanliga frågor

Efterlevandeskydd

Förvaltningsformer

Valbara försäkringsbolag

 

Vanliga frågor

Vad är KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)?

KTP 1 är en avdelning inom KTP-planen och omfattar tjänstemän födda inom ett visst åldersintervall. Intervallet kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtalsområden.

Vad är KTP ålderspension?

KTP ålderspension är tjänstepensionen för dig som är tjänsteman inom kooperationen och övriga folkrörelser. KTP-ålderspension kompletterar den allmänna pensionen.

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet sköter administrationen av ditt val av KTP ålderspension. Det är till Pensionsvalet som du i första hand ska vända dig till när du har frågor som rör valet.

Hur vet jag att Pensionsvalet har registrerat mitt val på rätt sätt?

Så fort Pensionsvalet har registrerat ditt val får du en bekräftelse. Då kan du kontrollera att allt stämmer.

Kan jag ändra mitt val?

Du kan när som helst ändra ditt val, logga in och ladda ner en blankett. Tänk på att valet gäller det för de pensionspengar som du kommer att få i framtiden. Pengarna som du redan har tjänat in finns kvar i det försäkringsbolag där de tidigare placerats.

När ska valblanketten senast skickas in?

Du har 30 dagar på dig att välja från det att du fått valblanketten från Pensionsvalet.

Vad händer om jag inte skickar in valblanketten eller skickar in den för sent?

Då har du en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Tar Pensionsvalet ut några avgifter?

Pensionsvalet tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för administrationen, avgiften är 1,5 % av premien.

 

Efterlevandeskydd

Vad är återbetalningsskydd och vad kostar det?

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Det kostar inget extra men om du väljer återbetalningsskydd blir din egen ålderspension något lägre. För mer information kontaktar du det försäkringsbolag du är intresserad av.

Försäkringsbolagen har valt att göra på olika sätt. De bolag som inte har automatiskt återbetalningsskydd kommer att kontakta dig när du väljer första gången och fråga om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Andra försäkringsbolag har automatiskt återbetalningsskydd vid första valet, vill du ta bort återbetalningsskyddet hos dessa kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Kan jag lägga till återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle?

Ja, men om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet och vill lägga till det senare måste du uppfylla vissa hälsokrav.

Om du gifter dig, blir registrerad partner, sambo eller får barn kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Vem kan vara förmånstagare?

I första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand barn. Du kan ändra ordningsföljden eller låta någon du tidigare har varit gift eller sambo med, eller barn till dessa, vara förmånstagare.

Inkomstskattelagens regler begränsar kretsen av förmånstagare till en pensionsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag för besked om vad som gäller. Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Vill du ändra förmånstagare hittar du blanketter för det under rubriken Blanketter och broschyrer i vänstermenyn.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet?

Skulle du avlida före ålderspensionen har börjat utbetalas, får förmånstagare värdet av dina sparade pensionspengar utbetalt till sig under 5 års tid. Avlider du efter att du har börjat få livsvarig ålderspension* betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter att du börjat få en temporär ålderspension* utbetalas det återstående värdet ut till förmånstagare under motsvarande period.

*Livsvarig = som varar livet ut
*Temporär = betalas under en begränsad period

Vad är obligatoriskt familjeskydd?

I KTP 1 ingår ett obligatoriskt familjeskydd från 18 års ålder och kostar dig som anställd ingenting. Det obligatoriska familjeskyddet betalas ut i fem år till dina förmånstagare om du avlider mellan 18 och före 65 års ålder. Hur stort beloppet blir beror på din ålder vid dödsfallet. Beloppet betalas ut månadsvis. 

Ålder vid dödsfall

Antal förhöjda prisbasbelopp*

18-35 6,5
36-45 4,0
46-55 2,0
56-64 1,0
*Prisbasbeloppet bestäms av regeringen och används för att räkna ut olika slags ersättningar. 

Har du frågor om familjeskyddet, kontakta Folksam

 

 

Förvaltningsformer

Kan jag byta försäkringsbolag i framtiden?

Du kan när som helst välja ett annat försäkringsbolag som ska ta hand om din pension, logga in och ladda ner en blankett.

Ett nytt val kan endast göras för din framtida pension. Redan intjänade pensionspengar ligger kvar i det försäkringsbolag där de tidigare placerats.

Kan jag välja både traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring?

Det beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör, vad som gäller i ditt fall framgår av valblanketten.

Vad innebär traditionell pensionsförsäkring?

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på ett så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Normalt sett placeras pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur mycket avkastning du har fått samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

En traditionell försäkring garanterar dig ett visst belopp vilket gör att du vet hur stor din pension kommer att bli.

Vad innebär fondförsäkring?

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Fondförsäkringen innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge dig en högre framtida pension.

Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om deras respektive utbud.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur fonden eller fonderna har utvecklats samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag välja flera fonder då?

Ja, du kan välja flera fonder för att sprida din risk. Kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av för mer information.

Kan jag ändra fondplaceringen vid ett senare tillfälle?

Ja, du kan flytta hela eller delar av ditt sparande mellan de fonder som ditt försäkringsbolag har. Du kan också flytta den pension du redan har tjänat in till en fond hos ett annat försäkringsbolag.

 

Valbara försäkringsbolag

Vad tar de olika försäkringsbolagen ut för avgifter?

Under Valbara försäkringsbolag kan du se vad de olika försäkringsbolagen tar ut för avgifter.

Varför är just dessa försäkringsbolag med som valbara alternativ?

Kollektivavtalsparterna har genom en upphandling bestämt vilka som ska vara valbara.

Vilket försäkringsbolag bör jag välja?

Pensionsvalet är neutralt inför de valbara försäkringsbolagen. Vi rekommenderar därför inte något av bolagen framför ett annat.