Flytta ditt kapital

Om du vill flytta dina pensionspengar kan du göra en kapitalflytt. Då flyttar du de pensionspengar som du redan har tjänat in. Du kan flytta från ett försäkringsbolag till ett annat, eller till en annan förvaltningsform hos samma försäkringsbolag. I samband med flytten väljer du också till vilket försäkringsbolag din framtida pension ska betalas.

 

Så går flytten till

 1. Logga in för att påbörja din kapitalflytt
 2. Inom sju dagar får du ett preliminärt besked via e-post om ditt pensionskapital och vad du kan flytta. För att se beskedet och eventuellt gå vidare med din flytt loggar du in igen.
 3. Det tar upp till 45 dagar att genomföra flytten. När den är klar får du besked via e-post.

 

Checklista - tänk på det här

Att flytta pensionskapitalet i din tjänstepension kan innebära både för- och nackdelar. Vissa saker behöver du ta reda på innan du flyttar ditt kapital.

 • Jämför avgifterna som försäkringsbolagen tar ut för att flytta ditt kapital och för att förvalta kapitalet: Kostnad för att flytta pensionskapital (pdf)
 • Jämför villkor och utbud noggrant
 • Fundera över möjligheterna för en framtida god avkastning och vilka risker du är villig att ta. Ju högre risk desto mer engagemang i placeringen av kapitalet.
 • Läs igenom de regler som gäller för att flytta pensionskapitalet i din tjänstepension: Fördjupad information om kapitalflytt (pdf)

 

Förutsättningar för att flytta ditt kapital

 • En pensionsförsäkring med återbetalningsskydd måste flyttas till en annan pensionsförsäkring som har återbetalningsskydd.
 • Omvänt gäller att om du har en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd, kan du bara flytta till en annan pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.
 • Du kan inte flytta pensionskapital om du har gått i pension. Men om du har flera pensionsförsäkringar och inte börjat att ta ut pension från någon av dem, kan du flytta pensionskapitalet i den.
 • Du kan bara göra en flytt per tolvmånadersperiod. Tolvmånadersperioden räknas från det datum den tidigare flytten genomfördes.

 

Frågor och svar om kapitalflytt

Vad kostar det?

Kostnaden är som mest 800 kr per försäkringsbolag och flyttillfälle. Pengarna tas från ditt pensionskapital, vilket innebär att värdet på din försäkring minskar vid flytten. Kontakta det försäkringsbolag du flyttar från för mer information.

 

Jämför avgifter

Här kan du jämföra de olika försäkringsbolagens avgifter för att flytta och förvalta ditt pensionskapital.

Avgifter för flytt 
Avgifter för förvaltning

Vilket kapital kan jag flytta?

Du kan flytta den tjänstepension som du har tjänat in i arbete inom kommun eller region. Kapitalet du flyttar måste vara större än kostnaden för flytten.

Du kan inte flytta pensionskapital i försäkringar som börjat utbetalas. Du kan inte heller flytta kapitalet om pensionsutbetalningen kommer att påbörjas inom tre månader efter att du har begärt flytt.

Hur ofta kan jag flytta mitt pensionskapital?

Du kan flytta pensionskapitalet max en gång per år.

Vilken förvaltningsform ska jag välja?

Det finns två typer av förvaltningsformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. Sätter du tryggheten främst är en traditionell försäkring alternativet för dig. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. En fondförsäkring innebär en högre risk och inget garanterat pensionsbelopp, men du har samtidigt möjlighet till en högre pension.

Vill du ändå ha en något högre högre risk med chans till högre avkastning, utan att behöva bestämma över placeringarna, kan du välja en fondförsäkring och ligga kvar i det valda försäkringsbolagets så kallade entrélösning. Den består av en eller flera fonder. Försäkringsbolaget väljer vilka fonder som ska ingå, sedan är det en fondförvaltare som hanterar fonderna. I en fondförsäkring finns inga garantier som i en traditionell försäkring. I god tid innan din pensionering kommer risken i placeringarna att trappas ned.

Vad är garanti?

När du väljer en traditionell försäkring för din tjänstepension så sköter försäkringsbolaget förvaltningen åt dig. Du behöver inte själv bevaka den finansiella marknaden eller välja mellan olika placeringar. Med traditionell förvaltning garanteras du ett visst månatligt pensionsbelopp som betalas ut från det år du går i pension. För varje inbetalning till försäkringen bestäms ett garanterat pensionsbelopp som räknas fram med hjälp av en garanterad ränta. Räntan kan variera över tid. Med tiden kommer de allra flesta att få en högre pension än vad som är garanterat. Det beror på att avkastningsränta oftast tillkommer.

Vad är återbetalningsskydd och vad kostar det?

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Det kostar inget extra men om du väljer återbetalningsskydd blir din egen ålderspension något lägre. För mer information kontaktar du det försäkringsbolag du är intresserad av.

Försäkringsbolagen har valt att göra på olika sätt. De bolag som inte har automatiskt återbetalningsskydd kommer att kontakta dig när du väljer första gången och fråga om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Andra försäkringsbolag har automatiskt återbetalningsskydd vid första valet, vill du ta bort återbetalningsskyddet hos dessa kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Vem kan vara förmånstagare?

I första hand är make, registrerad partner, sambo förmånstagare, i andra hand barn. Du kan ändra ordningsföljden eller låta före detta make, registrerad partner, före detta sambo eller barn till någon av dessa personer vara förmånstagare.

Inkomstskattelagens regler begränsar kretsen av förmånstagare till en pensionsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag för besked om vad som gäller. Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet?

Skulle du avlida före ålderspensionen har börjat utbetalas, får förmånstagare värdet av dina sparade pensionspengar utbetalt till sig under 5 års tid. Avlider du efter att du har börjat få livsvarig ålderspension* betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter att du börjat få en temporär ålderspension* utbetalas det återstående värdet ut till förmånstagare under motsvarande period.

* Livsvarig = som varar livet ut
* Temporär = betalas under en begränsad period

Kan jag välja återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle?

Om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet och vill lägga till det senare måste du uppfylla vissa hälsokrav.

Om du gifter dig, blir registrerad partner, sambo eller får barn kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Hur tar jag bort eller väljer till återbetalningsskydd?

Kontakta det försäkringsbolag som du har valt om du vill ta bort eller välja till återbetalningsskydd.

Vad händer om jag ångrar kapitalflytten?

Om du ångrar din flytt av pensionskapital har du tio dagar på dig att avbryta flytten. De tio dagarna räknas från den dag du skickade in beställningen till oss.

Om du väljer att avbryta gäller det för flytten i sin helhet, du kan alltså inte avbryta delar av flytten. Vill du ändå flytta delar av ditt kapital får du därför börja om från början. En avbruten kapitalflytt kostar dig inget.