Frågor och svar

Vanliga frågor

Valbara försäkringsbolag

Förvaltningsformer

Återbetalningsskydd

 

Vanliga frågor

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet sköter administrationen av den avgiftsbestämda ålderspensionen i tjänstepensionen AKAP-KR. Det är till oss som du i första hand ska vända dig till när du har frågor som rör valet. 

Vad är AKAP-KR?

AKAP-KR står för Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension. Arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna har kommit överens om avtalet. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen.

Förmåner i AKAP-KR:

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Särskild avtalspension
  • Pension till efterlevande

Vad är avgiftsbestämd ålderspension?

Varje kvartal betalar din arbetsgivare in 6 procent och 31,5 procent av din inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp* av din inkomst till en avgiftsbestämd ålderspension.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Hur gör jag ett aktivt val av försäkringsbolag för min tjänstepension?

När du är nyanställd får du ett valbrev hemskickat med information om hur du gör ditt val. Du kan alltid logga in i e-valstjänsten och göra ett val.

När kan jag göra mitt val?

Du kan göra ditt val när du vill genom att logga in i e-valstjänsten. Ditt val behöver registreras innan förmedlingsdagen som är tre bankdagar innan den sista bankdagen i respektive månad. Avsättning för AKAP-KR sker i slutet på mars, juni, september och december.

Kan jag ändra mitt val?

Du kan när som helst ändra ditt val för den pension du tjänar in i framtiden. Logga in och gör ett nytt val i e-valstjänsten.

Jag löneväxlar, när behöver jag göra mitt val för att det ska gälla kommande avsättning?

Ditt val behöver registreras innan förmedlingsdagen som är tre bankdagar innan den sista bankdagen i respektive månad. Hör med din arbetsgivare vad som gäller i ditt fall, dvs. hur ofta de skickar löneväxlingsuppgifter till Pensionsvalet. Logga in i e-valstjänsten och gör ditt val.

Kan jag göra olika val för den löneväxlade och den ordinarie premien?

Ja, du kan göra separata val. Logga in i e-valstjänsten och gör dina val.

Vad händer om jag inte gör något val?

Om du inte gör ett val har du dina pensionspengar hos KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

Vad händer om jag byter anställning inom avtalsområdet?

Om du byter arbetsgivare gäller det val du gjort tidigare. Du kan när som helst ändra ditt val för den pension du tjänar in i framtiden.

Vad tar Pensionsvalet ut för avgifter?

Det är din arbetsgivare som betalar en administrationsavgift till Pensionsvalet. Pensionsvalet tar endast ut en avgift när du flyttar ditt redan intjänade pensionskapital. Läs mer om avgiften under "Flytta ditt kapital".

Hur vet jag vilket val jag har gjort?

När du loggar in i e-valstjänsten ser du vilket val du har gjort.

När sätts pengarna in på min försäkring?

Pengarna sätts in på din försäkring i slutet av varje kvartal.

Vad är det aktuella värdet på mina pengar?

För att få veta det aktuella värdet på dina pengar kontaktar du det bolag som du har valt.

 

Valbara försäkringsbolag

Varför är just dessa försäkringsbolag med som valbara alternativ?

Alla försäkringsbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda pensionsförsäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med i valet. Under rubriken "Valbara försäkringsbolag" finner du de bolag som tackat ja till att erbjuda försäkring i AKAP-KR/KAP-KL.

Vilket försäkringsbolag är bäst?

Pensionsvalet är neutralt inför de valbara försäkringsbolagen. Vi rekommenderar därför inte något av bolagen framför ett annat.

Vad tar de olika försäkringsbolagen ut för avgifter?

Du kan läsa mer om försäkringsbolagens avgifter i Valguiden. Du kan också själv kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av.

Kan jag välja ett försäkringsbolag som inte finns på listan?

Nej, du kan bara välja bland de försäkringsbolag som finns listade under Valbara försäkringsbolag.

Kan jag byta försäkringsbolag i framtiden?

Ja, du kan när som helst byta försäkringsbolag.

 

Förvaltningsformer

Kan jag välja både traditionell försäkring och fondförsäkring?

Nej, du kan bara välja en förvaltningsform.

Vad innebär traditionell försäkring?

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på ett så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Normalt sett placeras pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur mycket avkastning du har fått samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

En traditionell försäkring garanterar dig ett visst belopp vilket gör att du vet hur stor din pension kommer att bli.

Vad menas med ömsesidigt försäkringsbolag?

I ett ömsesidigt försäkringsbolag förs hela resultatet, såväl vinst som förlust, tillbaka till försäkringstagarna. Man kan säga att kunderna är bolagets ägare. De flesta bolagen använder en del av avkastningen för att bygga upp en buffert för att kunna täcka eventuella underskott. Ingen del av vinsten delas ut till aktieägarna.

Vad menas med vinstutdelande försäkringsbolag?

I ett vinstutdelande försäkringsbolag står bolaget för förluster i risk och driftsresultat samt för underskott då avkastningen inte når upp till den garanterade räntan. I gengäld tar bolagen betalt för denna garanti antingen direkt i form av en garantiavgift eller indirekt genom att minska avkastningen som tillförs försäkringen. Vid en vinst delas denna ut till aktieägarna.

Vad innebär fondförsäkring?

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Fondförsäkringen innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge dig en högre framtida pension.

Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om deras respektive utbud.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur fonden eller fonderna har utvecklats samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag välja flera fonder då?

Ja, du kan välja flera fonder för att sprida ditt sparande. Kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av för mer information.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag byta fond/fonder vid ett senare tillfälle?

Ja, du kan flytta hela eller delar av ditt sparande mellan de fonder som ditt försäkringsbolag har. Du kan också flytta den pension du redan har tjänat in till en fond hos ett annat försäkringsbolag.

 

Återbetalningsskydd

Vad är återbetalningsskydd och vad kostar det?

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Det kostar inget extra men om du väljer återbetalningsskydd blir din egen ålderspension något lägre. För mer information kontaktar du det försäkringsbolag du är intresserad av.

Försäkringsbolagen har valt att göra på olika sätt. De bolag som inte har automatiskt återbetalningsskydd kommer att kontakta dig när du väljer första gången och fråga om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Andra försäkringsbolag har automatiskt återbetalningsskydd vid första valet, vill du ta bort återbetalningsskyddet hos dessa kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Vem kan vara förmånstagare?

I första hand är make, registrerad partner, sambo förmånstagare, i andra hand barn. Du kan ändra ordningsföljden eller låta före detta make, registrerad partner, före detta sambo eller barn till någon av dessa personer vara förmånstagare.

Inkomstskattelagens regler begränsar kretsen av förmånstagare till en pensionsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag för besked om vad som gäller. Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet?

Skulle du avlida före ålderspensionen har börjat utbetalas, får förmånstagare värdet av dina sparade pensionspengar utbetalt till sig under 5 års tid. Avlider du efter att du har börjat få livsvarig ålderspension* betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter att du börjat få en temporär ålderspension* utbetalas det återstående värdet ut till förmånstagare under motsvarande period.

* Livsvarig = som varar livet ut
* Temporär = betalas under en begränsad period

Kan jag välja återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle?

Om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet och vill lägga till det senare måste du uppfylla vissa hälsokrav.

Om du gifter dig, blir registrerad partner, sambo eller får barn kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Hur tar jag bort eller väljer till återbetalningsskydd?

Kontakta det försäkringsbolag som du har valt om du vill ta bort eller välja till återbetalningsskydd.